Urba – hanke

Urbaanin asumisen tulevaisuuden konseptit eli URBA oli Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen YTK:n kolmivuotinen tutkimushanke, jonka kohteena oli monimuotoinen, kestävän kehityksen mukainen urbaani asuminen ja sen edistäminen pääkaupunkiseudun uudis- ja täydennysrakentamisessa. Tulevaisuuden asumismuotojen olisi vastattava muun muassa metropolisoitumisen, väestörakenteen monimuotoistumisen, maahanmuuton sekä väestön ikääntymisen haasteisiin.

Pääkaupunkiseutu on kehittymässä kohti monikeskuksista metropolialuetta, joka tulee kattamaan suuren osan Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnista. Tilastoennusteen mukaan tämän laajan kaupunkiseudun väestö kasvaisi vuoteen 2040 mennessä 1,3 miljoonasta noin 1,6 –1,7 miljoonaan (v. 2010 ennuste, jonka pohjana on käytetty 14 kunnan kokonaisuutta). Samalla seutu säilyttää asemansa laajana asunto- ja työmarkkina-alueena. Kehitys vie kohti kansainvälistymistä, lisääntyvää työvoiman liikkuvuutta ja eri syistä tapahtuvaa maahanmuuttoa. Koska seudun sosiokulttuurinen profiili muuttuu osin epätasaisesti, on olemassa haitallisen segregaation ja joidenkin asuinalueiden negatiivisen leimautumisen riski. Maahanmuutosta huolimatta väestö ikääntyy, joten on välttämätöntä kehittää uusia palvelukonsepteja.

Näistä syistä asuntojen tarjontaa ja vaihtoehtoja on lisättävä. Tarvitaan sekä vanhan rakennuskannan uudistamista (korjaamista, käyttötarkoituksen muuttamista), täydennysrakentamista että uusien asuinalueiden luomista. Sodan jälkeen rakennetut lähiöt kaipaavat osaltaan uudistamista ja täydentämistä. Tiivistämällä yhdyskuntarakennetta ja lisäämällä kaupunkimaisen asumisen suosiota voidaan kehittää joukkoliikennettä ja lähipalveluja sekä tehostaa alueellista energiankäyttöä.

URBA-hankkeen keskeiseksi tehtäväksi tuli tutkia tulevia asumisen avainryhmiä sekä pääkaupunkiseudun olosuhteisiin soveltuvia urbaanin asumisen malleja. Hanke voidaan jakaa pääpiirteissään kahteen vaiheeseen. Hankkeen alkupuoli käytettiin ideoiden tunnistamiseen. Vuonna 2008 käytiin Tanskassa, Alankomaissa, Saksassa, Sveitsissä ja Iso-Britanniassa tutustumassa asuntohankkeisiin. Näin syntyi joukko asumisen konsepteja. Vuonna 2009 alkoi yhteiskehittelyn vaihe, jolloin organisoitiin neljä laajempaa työseminaaria ja seitsemän konseptityöryhmää. Ryhmissä käsitellyt konseptit olivat

  • ryhmärakennuttaminen
  • omaehtoisesti joustava asunto
  • kytketty kaupunkipientalo (townhouse)
  • palveluilla vahvistettu asuminen
  • hybriditalo eli asumisen yhdistäminen kaupallisiin ja muihin toimintoihin
  • kerrostalon kehittäminen ja kotiutumisasunto
  • hallintamuodot ja rahoitusinstrumentit

Konseptien kehittämiseen osallistui noin sata alan keskeistä toimijaa, tutkijoiden ohella mm. asuntosuunnittelijoita, viranomaisia ja rakennuttajia. Projektin keskeinen anti olikin yhdessä oppiminen ja eri tahojen vuorovaikutus. Moni URBAn konsepteista soveltuu jatkossa kehiteltäväksi ja kokeiltavaksi.